Header Ads
กิจกรรม เติมสีสรรค์ smartblock หน้าสถานีขนส่งนครสวรรค์


วันเสาร์ที่ 25 ธ.ค. 64 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณสถานขนส่งผู้โดยสารขังหวัดนครสวรรค์ (ศูนย์ท่ารถ) ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  ประชาชนชุมชนบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์(ศูนย์ท่ารถ)  สมาพันธ์ SMEs และคณะทำงานกฎบัตรสมาร์ทฟาร์ม ร่วมกันทำกิจกรรม เติมสีสรรค์ smartblock หน้าสถานีขนส่งนครสวรรค์ กิจกรรมเป็นการร่วมกันระบายสีลานด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์(Smart Block นครสวรรค์) เพื่อแต่งเติมพื้นที่ให้สดใส มีสัญลักษณ์การใช้พื้นที่ชัดเจน สร้างมาตรฐานกายภาพพื้นที่ทางเดิน และสร้างพื้นที่ต้อนรับผู้เยี่ยมเยือนนครสวรรค์ช่วงปี 2565 

อีกทั้งยังมีการ เสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น street talk#1 หัวข้อ อนาคตชุมชนท่ารถรอบ บขส.กับการออกแบบชีวิตและเศรษฐกิจ โดย ผู้แทนชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้แทนกลุ่มสมาร์ทฟาร์ม และผู้แทนผู้ประกอบการ และการเปิดร้าน "กฎบัตรอาหารปลอดภัยนครสวรรค์" ชั้น 1 ด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ภาพ/ข่าว ต้อย รอบ​รั้ว​ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.