Header Ads
ราชบุรี - กฟภ. ส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย
 กฟภ.ส่งมอบ โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี


 วันที่ 28 ธ.ค.64 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบ โครงการ "PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย" ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี โดยมีนายไพฑูรย์ รัตนากร ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ส่วนราชการ คณะผู้บริหาร PEA และผู้นำชุมชนรอบวัดมหาธาตุวรวิหาร ร่วมพิธี ซึ่งการส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยหลอด LED ภายใต้โครงการ "PEA LED  เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย" เป็นนโยบายของ PEA ด้านการร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม พัฒนาสู่ความยั่งยืน ไปพร้อมกันทั้งระบบนิเวศทางธุรกิจของ PEA รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ในแหล่งท่องเที่ยว และชุมชน จึงจัดทำโครงการ "PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย" 


 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสร้างความสวยงามในแหล่งท่องเที่ยว เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน ปัจจุบันโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยได้ดำเนินการมาแล้ว จำนวน 60 แห่ง ทั่วประเทศ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ตระหนักถึงคุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงได้สนับสนุนติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED เพื่อใช้เป็นไฟส่องสว่างให้กับวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดราชบุรี ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย และเพิ่มทัศนียภาพบริเวณภายในวัด ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น


 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการสำรวจระบบไฟฟ้าวัดมหาธาตุวรวิหาร และได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED จำนวน 397 ดวงโคม เป็นเงินกว่า 1,900,000 บาท ซึ่งสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 67,800 บาทต่อปี ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 9.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 


 สำหรับวัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง สันนิษฐานว่า สร้างตั้งแต่สมัยทวารวดี มีศาสนสถาน เรียกว่า ปราสาทในศิลปะเขมร ต่อมาได้ชำรุดตามกาลเวลา จึงมีการสร้างขึ้นใหม่ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เรียกว่าพระมหาธาตุเมืองราชบุรี ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปรางค์ขนาดใหญ่ เรียกว่าปรางค์ประธาน มีเจดีย์ทรงปรางค์เป็นบริวารอีก 3 องค์ นอกจากนี้ยังมีวิหารที่ประดิษฐานพระมงคลบุรีและพระศรีนัคร์ พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะปางมารวิชัย ประทับนั่งหันพระปฤษฎางค์ชนกัน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมากราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติพระพุทธเจ้า  ปัจจุบันวัดมหาธาตุวรวิหาร มีพระธรรมปัญญาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส


////////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.