Header Ads
ราชบุรี - หน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกบริการประชาชน เขตอ.โพธาราม
 จ.ราชบุรี ออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์ พอ.สว.แก่ประชาชน ที่ ต.หนองกวาง อ.โพธาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยประชาชน ของทั้ง 3 พระองค์


 วันที่ 23 ธ.ค.64 ที่ ศาลาอเนกประสงค์ วัดหนองใยบัว ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย ของผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ซึ่งอาศัยในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร โดยมีนายณรงค์เดช แก้วอุย ปลัดอาวุโส กล่าวรายงาน 


 โดยภายในงาน นายไพรัช มโนสารโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลโพธาราม พร้อมด้วยอาสาสมัคร พอ.สว. ที่ประกอบด้วย อาสาสมัครที่เป็นแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, พยาบาล, อาสาสมัครสมทบ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ออกหน่วยมาบริการทางการแพทย์ ที่ วัดหนองใยบัว ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้บริการทางทันตกรรม การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้ความรู้และฝึกตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง พร้อมกันนี้ยังให้บริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 และวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เดินทักทายกับประชาชนกลุ่มเปราะบางด้วย


 สำหรับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ปฏิบัติงานโดยอาสาสมัคร ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร หลังจากที่เสด็จเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ประชาชนที่ห่างไกล นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา ทรงพบว่าราษฎรเหล่านั้นเมื่อเจ็บป่วย ไม่มีโอกาสได้รับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้กำหนดออกหน่วยบริการ หมุนเวียนไปทุกอำเภอของจังหวัดราชบุรี อย่างต่อเนื่อง


//////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.