Header Ads
นครเชียงรายอัญเชิญพระพุทธรูปคู่เมืองตักบาตรดอกไม้


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย นายภาสกรบุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องและนักท่องเที่ยว ร่วมกันตักบาตรดอกไม้ หนึ่งเดียวในล้านนา

โดยพิธีเริ่มต้นด้วยนายภาสกร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธ จากนั้นพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย, พระรัตนมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6, พระไพศาลประชาทร วิ. เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง และพระเภระจำนวน 9 รูป  ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวเชียงราย ร่วมเจริญพระพุทธพุทธมนต์  จากนั้นได้อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระธาตุ 9 จอมขึ้นขบวนรถบุษบกประดิษฐานแห่แหนไปบนถนนบรรพปราการ เพื่อให้ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวได้นำดอกไม้ถวายบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่ นายภาสกร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนางรัตนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานพร้อมประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมตักบาตรดอกไม้ โดยมีพระสงฆ์และสามเณร 99 รูป ออกบิณฑบาต ภายใต้มาตรการป้องกันโควิ-19 

ส่วนการตักบาตรดอกไม้ ของจังหวัดเชียงราย ได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2559 โดยพระธรรมราชานุวัตร (มรณะภาพ) อดีตเจ้าคณะภาค 6 มีดำริ  กับ ทาง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ว่าจังหวัดเชียงราย ควรสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาในทุกด้าน รวมทั้งการตักบาตรดอกไม้ ซึ่งสอดคล้องกับทางนายกวันชัย ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงพระพุทธศาสนา ดูได้จากการดำเนินการของเทศบาลนครเชียงราย ในด้านการสืบพระพุทธศาสนาทุกเรื่อง 

สำหรับตำนานมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยมีเรื่องเล่าว่า นายสุมนมาลาการ เป็นชาวเมืองราชคฤห์ เขามีหน้าที่นำดอกมะลิไปถวายพระเจ้า พิมพิสาร  วันละ 8 ทะนาน ทุกวัน และจะได้ทรัพย์วันละ 8 กหาปณะ ต่อมาเช้าวันหนึ่ง ขณะที่เขากำลังถือดอกไม้จะเข้าประตูเมือง เป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์   เมื่อนายสุมนมาลาการเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใส จึงถวายดอกไม้ด้วยดอกไม้ที่จะนำไปถวายพระราชาโดยมีความคิดว่า แม้จะต้องตายด้วยโทษประหารก็ยอม ชาวเมืองทราบดังนั้นจึงพาการโห่ร้องสรรเสริญเป็นอันมาก มีเพียงภรรยาของเขาที่ไม่พอใจ ภรรยาจึงนำความนั้นไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสาร แต่พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบัน นอกจากจะไม่โกรธแล้ว ยังนำความนี้กราบทูลพระพุทธเจ้าอีกที พระพุทธเจ้าได้กล่าวสรรเสริญนายสุมนมาลาการ ทำให้นายสุมนมาลาการได้รับของพระราชทานจากพระเจ้าพิมพิสารถึง 8 ชนิด คือช้าง ม้า ทาส ทาสี เครื่องประดับ นารี อย่างละแปดทรัพย์อีก 8 พันกหาปณะ และบ้านส่วยอีก 8 ตำบล ครั้นกลับถึงวัดพระอานนท์  ได้กราบทูลผลบุญที่นายสุมนมาลาการจะพึงได้รับ พระพุทธองค์ตรัสว่า นายสุมนมาลาการได้สละชีวิตบูชาพระองค์ในครั้งนี้จักไม่ได้ไปเกิดในนรกตลอดแสนกัลป์ภาพ/ข่าว นายจักรภัทร  แสนภูธร-น.ส.รมณ  ภัทรทองศักดิ์ 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.