Header Ads
ชลบุรี - กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ฯ


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ผู้แทนที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ผู้บริหารกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับเหมาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้แทนอำเภอศรีราชา ผู้แทนอำเภอบางละมุง ผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้แทนเทศบาลตำบลบางละมุง ผู้แทนเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ประธานชุมชน และประธานกลุ่มเข้าร่วม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง 

รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ในครั้งนี้ เพื่อนำผู้นำชุมชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการฯ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ เนื่องจาก โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน รวมถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม ด้านต่างๆ ในการดำเนินโครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ หรือแก้ไขและลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยในการก่อสร้างโครงการ ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) อย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีการติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ จากประชาชน อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.