Header Ads
กรมประมงส่งมอบปะการังเทียมแก่ชาวประมงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระดำริที่จะอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ได้มีการสร้างปะการังเทียม ที่เป็นหนึ่งในแนวทางที่กรมประมงได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยและสร้างแหล่งหลบภัยให้กับสัตว์น้ำ ตลอดจนช่วยให้ชาวประมงมีแหล่งทำประมงใกล้ฝั่ง ลดความเสี่ยงอันตรายและค่าใช้จ่ายในการออกไปทำประมงให้กับพี่น้องชาวประมง โดยกรมประมงได้จัดงานส่งมอบปะการังเทียมแก่ชาวประมงขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระดำริที่จะอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ภายในงานจะมีกิจกรรมการส่งมอบปะการังเทียมให้แก่ชาวประมง การจัดแสดงนิทรรศการปะการังเทียมเพื่อให้ชาวประมงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปะการังเทียมเพื่อบริหารจัดการประมงที่ยั่งยืน พร้อมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 500,000 ตัว ตลอดจนร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสร้างจิตสำนึกปรับวิธีคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวประมงและประชาชนในพื้นที่โดยรอบในเรื่องการจัดการขยะทะเล"โครงการจัดสร้างปะการังเทียม" นับเป็นหนึ่งในโครงการของกรมประมงที่สนองพระดำริฯของพระองค์ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ในการร่วมกันพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำให้กับท้องทะเลไทยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจ และความยั่งยืนให้กับการทำการประมงทะเลของประเทศไทยสืบไป

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม จันทบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.