Header Ads

 


จ.สุโขทัย จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ราษฎรผู้ประภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 2,500 ผืน 

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่หอประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จำนวน 2,500 ผืน ให้แก่นายอำเภอ และผู้แทน ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ คนพิการทุพพลภาพ และผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบ จากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย หนาวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอยในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  โปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,500 ผืน มอบให้แก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอากาศหนาวเย็น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย ซึ่งราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่ได้รับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.