Header Ads
เสนาธิการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบของขวัญปีใหม่เป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน

วันนี้  20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร/เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ผู้แทนพลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม อำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันประเทศ และปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, พลตรีวรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5/ ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี, นายกฤษฎา เคลือบมณี ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ และกำลังพลเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 


พลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร/เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กล่าวว่า" ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณามอบหมายให้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 เพื่ออำนวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้านับว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญ และเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการดำเนินให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ อีกทั้งให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ตลอดจนทำให้พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขตามนโยบายทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลและกองทัพบก วันนี้ภูมิใจที่ได้เห็นหน่วยต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ได้วางแผนอำนวยการและขับเคลื่อน ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างดียิ่งทำให้มีการพัฒนาทุก ๆ ด้านในพื้นที่ อาทิ การจัดระเบียบพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ขอชื่นชม และเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบจากกองทัพบกให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี" 


จากนั้นพลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ได้มอบของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนี้ได้อ่านสาส์นอวยพรปีใหม่พุทธศักราช 2565 ของ พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหารบก โดยมีเนื้อหาโดยรวมความว่า " ในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565 ขอส่งความระลึกถึงความปรารถนาดี และความห่วงใยมายังเพื่อนทหาร และตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมครอบครัวทุกท่าน ที่ผ่านมาทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติภารกิจในการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์การพัฒนาและป้องกันประเทศ ตลอดจนสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกท่านล้วนเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย สำหรับ การปฏิบัติในปีพุทธศักราช 2565  ยังคงดำรงความต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางทหารในทุกระดับกับประเทศเพื่อนบ้าน  ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสุดความสามารถด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีการเป็นทหารของชาติ อุทิศเสียสละตนประสานการทำงานสนับสนุนเกื้อกูลกันให้การปฏิบัติภารกิจและการแก้ไขปัญหาของชาติสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นและเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกองทัพ ที่มุ่งมั่นทำหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักรไทยให้ปลอดพ้นจากภัยทั้งปวง สำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการปกครองบังคับบัญชาดูแลสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  ตลอดจนปลูกฝังให้มีความเสียสละดำรงอยู่ในอุดมการณ์และจุดยืนของกองทัพบกที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชนต่อไป

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา

ขับเคลื่อนโดย Blogger.