Header Ads
ราชบุรี - กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ติดตามการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ที่จ.ราชบุรี


 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ในพื้นที่ประวัติศาสตร์และพื้นที่เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่าง


 วันที่ 29 พ.ย.64 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 ในฐานะรองประธานคนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ สภาผู้แทนราษฎร นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะฯ ประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดราชบุรี นำโดยนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 


 ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง "ติดตามความคืบหน้าโครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ประวัติศาสตร์และพื้นที่เศรษฐกิจ" เพื่อศึกษาติดตาม นโยบายแนวทางการดำเนินงานในการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ประวัติศาสตร์และพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานด้านการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ตลอดจน ด้านไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เพื่ออำนวยประโยชน์ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน


 โอกาสนี้นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 ในฐานะรองประธานคนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการฯ ได้เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายรองรับการนำ สายสื่อสารลงใต้ดิน เส้นทางถนนแสงชูโตถึงถนนบ้านปากแรต ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง ระยะทาง 4,181 เมตร เพื่อสอดรับโครงการ "บ้านโป่งโมเดล" ซึ่งโครงการนี้ได้กำหนดแผนในการดำเนินงาน 3 ระยะ คือแผนระยะสั้นเป็นงานปรับปรุงจัดระเบียบสาย ร่วมกับ กฟภ. และบริษัทสายสื่อสารในพื้นที่ ส่วนแผนระยะกลางจะตัดถ่ายเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้ว และนำเคเบิลลงบ่อใต้ดิน และแผนระยะยาวที่กำลังจะดำเนินการคือการก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดินในพื้นที่เขตเทศบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง เส้นทางถนนแสงชูโต ตั้งแต่วงเวียนหอนาฬิกาหน้าที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง ถึงแยกไฟแดงบายพาสระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะทำให้ภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบ้านโป่งสวยงาม เรียบร้อย เพิ่มความมั่นคงในระบบสื่อสาร และลดปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างถาวร


 อย่างไรก็ดีโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายรองรับการนำ สายสื่อสารลงใต้ดิน หรือ"บ้านโป่งโมเดล" จะทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จประมาณ 2 ปี และอนาคตจะหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขยายให้ครอบคลุมทั่วเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของอำเภอบ้านโป่งที่จะเติบโตมากขึ้น


//////////////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.