Header Ads
หนองบัวเฮ ครั้งแรกในรอบ 8 ปี เลือกตั้ง อบต.


สำหรับการ "เลือกตั้ง อบต." ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี กับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายกฯอบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิกอบต.) ภายหลังมีคำสั่งคสช. ที่ 85/2560  ซึ่งได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกอบต. ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 โดยเริ่มเปิดคูหาลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -17.00 น. ในปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. จำนวน 5,325 แห่ง 

ประชาชนในอำเภอหนองบัว ให้ความสนใจกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นอย่างมาก สังเกตุจากประชาชนที่มาใช้สิทธิ์มาลงคะแนน ทั้งที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดต่างพากันกลับมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียงเลือกตั้งในภูมิลำเนาของตน ภายในหน่วยเลือกตั้งแต่ละจุด มีการคัดกรองตรวจ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนในกรณีผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและติดตาม การแพร่ระบาดโรค covid-19 อย่างเข้มงวด    

สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้ง คึกคักตั้งแต่เริ่มเปิดหีบบัตรลงคะแนน ประชาชนในแต่ละพื้นที่ ต่างมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งของตนที่มีรายชื่อ โดยนำบัตรประชาชนของตนเองยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้ทำการตรวจสอบรายชือ รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ บัตรเลือกนายก กับ บัตรเลือกสมาชิก 

องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์  มีทั้งหมด 9 อบต.

  1.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว)

  ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดได้รับเลือกตั้งเป็นนายก คือ นางกรวิภา เกิดสงค์ เป็นนายก อบต.หนองบัว

  2.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกลับ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว)

ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดได้รับเลือกตั้งเป็นนายก คือ นายพงศ์อินทร์ ติยะโสภณจิต เป็นนายก อบต.หนองกลับ

  3.องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธารทหารทั้งตำบล

ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดได้รับเลือกตั้งเป็นนายก คือ นายชัยพร ชัยสุกัญญาสันต์ เป็นนายก อบต.ธารทหาร

  4.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยร่วมทั้งตำบล

ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดได้รับเลือกตั้งเป็นนายก คือ นายบุญเชิด บุญจิตร เป็นนายก อบต.ห้วยร่วม

  5.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยถั่วใต้ทั้งตำบล 

ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดได้รับเลือกตั้งเป็นนายก คือ นางดาวรุณี จันทร เป็นนายก อบต.ห้วยถั่วใต้

  6.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยถั่วเหนือทั้งตำบล

ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดได้รับเลือกตั้งเป็นนายก คือ นายภาณุวัฒน์ เหลืองสุรภีสกุล เป็นนายก อบต.ห้วยถั่วเหนือ

  7.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ทั้งตำบล

ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดได้รับเลือกตั้งเป็นนายก คือ นายอำนาจ ลายภูษา เป็นนายก อบต.ห้วยใหญ่

  8.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งทองทั้งตำบล

ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดได้รับเลือกตั้งเป็นนายก คือ นายไสว พิกุลศรี เป็นนายก อบต.ทุ่งทอง

  9.องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ ครอบคลุมพื้นใที่ตำบลวังบ่อทั้งตำบล 16 หมู่บ้าน

ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดได้รับเลือกตั้งเป็นนายก คือ นายพยูร ไชยชน เป็นนายก อบต.วังบ่อ

   สำหรับการประกาศผลเลือกตั้ง หรือการรับรองผลการเลือกตั้งนั้น เมื่อ กกต. มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ก็จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

แต่หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ กกต.จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดเลือกตั้งใหม่หรือดำเนินการอื่นโดยเร็ว ไม่ช้ากว่า 60 วัน ดังนั้น วันสุดท้ายที่จะประกาศผลการเลือกตั้งหรือรับรองผลการเลือกตั้งคือวันที่ 27 มกราคม 2565ภาพ/ข่าว ภคพล ครองสิน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.