Header Ads
พลังเยาวชน พลังพัฒนาชาติ "หลักสูตร 7Q เสริม สร้าง ซ่อมสังคม สู่การเป็นผู้นำ"

วันที่ 17 ธันวาคม 2564


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564

ณ โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 


สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ภายใต้หลักการ “เสริม สร้าง ซ่อมสังคม” (วิศกรทางสังคม) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข็มแข็งแกนนำสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และประเทศชาติ


นายเฉลิมพล ทองพา ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ตามหลักสูตร 7Q “เสริม สร้าง ซ่อมสังคม” โดยได้เชิญทีมวิทยากรจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องในการทำหลักสูตร 7Q ระดับประเทศ และวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ครอบคลุม 9 อำเภอ 9 ครั้ง อีกต่อไป 


โดยมี นายอินปัน รบชนะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ พบปะและมอบหมายแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ


#สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

#บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน

#กระทรวงพม.

#องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

 


 นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.