Header Ads

 


นครนายก - ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์...ฟรี ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
 อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการ             การอาชีวศึกษา ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2565  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพ และนำความรู้สู่การปฏิบัติช่วยเหลือชุมชน โดยมี                นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เป็นประธานในพิธี 


          ดร.สุกัญญา สุขสถาน อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก และวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ได้จัดกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ตั้งอยู่ ศูนย์ฝึกอาชีพ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง จังหวัดนครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ตั้งอยู่ สถานีบริการน้ำมัน ป.เฮง ถ.สุวรรณศร  อ.เมือง จ.นครนายก และวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ตั้งอยู่ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่  อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยภายในศูนย์ฯ ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ อาทิ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คลมยาง เติมน้ำกลั่น เป่ากรองอากาศ เปลี่ยนหลอดไฟ ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมแซมเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวต่อว่า กิจกรรมนี้มีนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง รู้จักแก้ไขปัญหา เกิดทักษะความชำนาญ และมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ พัฒนาการจังหวัดนครนายก ขนส่งจังหวัดนครนายก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน 


 สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.