Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดเวทีประชาคมรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการเกษตร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล (แขวง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 


วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดเวทีประชาคมรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการเกษตร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล (แขวง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดเวทีฯ ซึ่งมีนายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ,สำนักงานประมงพื้นที่ 1สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกรุงเทพมหานครไปรษณีย์หนองจอก และเกษตรกรพื้นที่แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้  

*การจัดเวทีในครั้งนี้ เป็นกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล (แขวง) ตามนโยบายสภาเกษตรกรแห่งชาติที่กำหนดให้ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดละ 1 ตำบล เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในตำบล และเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรในลักษณะของการนำร่องหรือการทำเป็นตัวอย่าง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างน้อย ๖ ด้าน ประกอบด้วย  1.ด้านหนี้สิน 2.ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3.ด้านที่ดินทำกิน 4.ด้านราคาสินค้าเกษตร 5.ด้านสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม 6.ด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกร


**นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล เป็นการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ ตามที่แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลได้กำหนด ซึ่งจะมีกิจกรรมที่นำไปขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาด้านการเกษตรตามภารกิจบทบาทของหน่วยงานที่ได้ร่วมกันดำเนินการตามแนวทางที่ได้จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล โดยการประสานงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป 

-- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางสาวเสาวรส สันประเสริฐ เกษตรแขวงกระทุ่มราย--

 

---- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายฮีม ยะเลาะห์ เกษตรแขวงกระทุ่มราย---- 


*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์, นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.