Header Ads

 


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน. จังหวัด.แพร่ จัดฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2564 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักและ วิธีการของโครงการจิตอาสา พระราชทาน

 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564 นางสาว สุนทรีย์  เตินขุนทด  เป็นประธานพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนชัยและพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 กล่าวเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมด้วย     นางสาว  ชฎาพร  ขันติวรพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน. อ.สอง จ.แพร่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2564 ณ.ห้องประชุมภายในสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล

อ.สอง จ.แพร่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสา  เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการของโครงการ และขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมลูกเสือ

จิตอาสาพระราชทาน พัฒนาบุคลากรลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ และส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของลูกเสือจิตอาสาเพื่อนำความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวาย

ความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีจิตสาธารณะ

ตามกฎและคำปฎิญาณของลูกเสือ  ในการนี้จัดฝึกอบรมแบบเดินทางไป-กลับ 

อบรมระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2564 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน.

จังหวัด.แพร่   กศน.อำเภอ.สอง  กศน.อำเภอ.ร้องกวาง  กศน.อำเภอ.หนองม่วงไข่  กศน.สูงเม่น  จำนวนลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 8 ตำบล.   ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร แกนนำจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 40 คน 

โดยการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ ทาง รพ.สต. บ้านแดนชุมพลส่งเจ้าหน้าที่เข้าตั้งจุดตรวจคัดกรองสวมชุด PE นำชุดตรวจ ATK มาตรวจคัดกรอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือพระราชทานในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นมาตรการแนวทางปฏิบัติประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ภาพ/ข่าว

ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่.รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.