Header Ads
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 กองเรือยุทธการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ครบรอบ 98 ปี 19 ธันวาคม 2564


เวลา 06.30 น. พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมผู้บังคับบัญชากองเรือยุทธการ ร่วมพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบวงสรวงเจ้าที่หน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ

เวลา 07.00 น. ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมผู้บังคับบัญชากองเรือยุทธการ ร่วมพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้นำร้องเพลงเดินหน้า เพลงดอกประดู่ เพลงมาร์ชกองเรือยุทธการ และยิงปืนถวาย 19 นัด

เวลา 08.30 น. ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้ให้โอวาทแก่กำลังพลกองเรือยุทธการ โดยมีผู้บังคับบัญชากองเรือยุทธการแถวรับฟังโอวาทบนเรือหลวงนเรศวร และข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างกองเรือยุทธการแถวรับฟังโอวาทในที่ตั้งหน่วยผ่านระบบ Facebook Live โดยมีโอวาทความว่า

เพื่อนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง กองเรือยุทธการ ที่รักทุกท่าน วันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งวันนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อกองเรีอยุทธการเป็นอย่างยิ่ง โดยเมื่อ 98 ปีที่แล้ว ในวันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2466 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีการจัดตั้งหน่วยที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเรือรบขึ้นมาใหม่เป็นการเฉพาะ เรียกว่า "กองทัพเรือ" ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหารเรือ จนถึงในปีพุทธศักราช 2476 ได้มีการเปลี่ยนชื่อ "กองทัพเรือ" เป็น "กองเรือรบ" ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รวมกระทรวงทหารบกกับกระทรวงทหารเรือเป็นกระทรวงเดียวกัน เรียกว่า "กระทรวงกลาโหม" ในปีพุทธศักราช 2477 กระทรวงทหารเรือเปลี่ยนชื่อเป็น "กองทัพเรือ" เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียกชื่อ "กองทัพบก" ต่อมาปีพุทธศักราช 2494 กองเรือรบจึงได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น "กองเรือยุทธการ" จนกระทั่งตราบจนทุกวันนี้ กองเรือยุทธการเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ ดังคำกล่าวที่ว่า "กองเรือยุทธการเป็นร่างกายและจิตวิญญาณของกองทัพเรือ" ซึ่งยังคงเป็นคำกล่าวที่เป็นจริงอยู่เสมอ เพราะถึงแม้ว่าวิวัฒนาการทางทหารจะก้าวหน้าไปสักเพียงใด แต่เรือรบและอากาศนาวีก็ยังคงเป็นเครื่องมือเดียวที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ เพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตามที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย และผู้ที่จะขับเคลื่อนให้ภารกิจของกองทัพเรือสำเร็จไปได้นั้น ก็มาจากพวกท่านทุกคนในกองเรือยุทธการแห่งนี้ อันเห็นได้จากผลงานความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพไทย และกองทัพเรือ ที่มีหน่วยงานของกองเรือยุทธการให้การสนับสนุนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เช่น การป้องกันประเทศ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบและความมั่นคง และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติการทุกภารกิจจะสำเร็จลุล่วงได้ จะต้องประกอบไปด้วยหน่วยเรือ อากาศยาน และนักทำลายใต้น้ำจู่โจมของกองเรีอยุทธการ ที่ปฏิบัติราชการอยู่ตามทัพเรือภาคต่าง ๆ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ภาคใต้ ผมจึงขอขอบคุณกำลังพลกองเรือยุทธการทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ และยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ แม้ว่าภารกิจนั้นจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีความยากลำบากในการดำเนินการและห่างไกลจากครอบครัวอันเป็นที่รัก ก็ไม่ทำให้ท่านเกิดความย่อท้อแต่อย่างใด ในทางกลับกันพวกท่านยังทำให้วิกฤตการณ์ที่พวกท่านประสบ กลับกลายเป็นโอกาสที่ดีที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่กองเรีอยุทธการ สำหรับสิ่งท้าทายของกองเรือยุทธการในปัจจุบัน ได้แก่ การเตรียมและดำรงความพร้อมกำลังรบให้ครอบคลุมทุกด้านในระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณ ทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาจากทุกท่าน ณ ที่นี้ ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อทำให้กองเรือยุทธการมีความพร้อมรบสูงสุดและพัฒนาเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

เวลา 09.30 น. พลเรือโท ไพศาล มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ประธานในพิธี พร้อมผู้บังคับบัญชา และแขกที่ให้การสนับสนุน ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน บุตรหลาน ข้าราชการ ลูกจ้างกองเรือยุทธการและมอบรางวัลการประกวดบ้านพักกองเรือยุทธการ

เวลา 10.30 น. พลเรือโท ไพศาล มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ประธานในพิธี พร้อมผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ชมรมสมาคมภริยากองเรือยุทธการ และแขกที่มาร่วมงาน ร่วมพิธีสงฆ์ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ
ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.