Header Ads
นครนายก – ครบกำหนด10 วันโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2564
ครบกำหนด 10 วันโครงการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 15-25 ธันวาคม 2564 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา


ที่ลานบุญวัดเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นประธานในการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ที่เข้าโครงการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา โดยมีสาธุชนผู้ใจบุญได้นำอาหารมาร่วมถวายพระนิสิต-นิสิต เข้าปฏิบัติธรรมในครั้งนี 132/คน ในปีนี้ได้แยกสถานที่ปฏิบัติเป็น 2 แห่ง คือ

1.วัดเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

2.วัดบุ่งเตย ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครนราชสีมา

โดยมีพระนิสิต-นิสิต สามารถเลือกลงปฏิบัติได้ทั้ง 2 ที่ดังนั้นจึงมาที่วัดเขาพระ จำนวนจริง 100รูป/คน

1.พระนิสิตระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคระสงฆ์ จำนวน 29 รูป

2.พระนิสิตระดับพระนิสิตระดับปริญญาตรี (ปี1.)จำนวน 32 รูป/คน

3.ปริญญาตรี (ปี2.) จำนวน 24 รูป

4.ปริญญาโท 3 รูป/คน

5.ปริญญาเอก 1 คน รวม 100 รูป/คน และรวมทั้งอุบาสก/อุบาสิกา ร่วมปฏิบัติธรรมอีกจำนวนหนึ่ง

โดยมีพระวิปัสนาจารย์ จำนวน 4 รูป โดยมีพระครูบรรพตภาวนาวิธาน,วิ.ดร.เจ้าอาวาสวัดเขาพระ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก (แห่งที่ 2 ) เป็นหัวหน้า พระวิปัสสนาจารย์ ระยะเวลาโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จำนวน 10 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกขับเคลื่อนโดย Blogger.