Header Ads
ชลบุรี - การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อการเร่งขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco-Town : Up and Running


เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  ที่โรงแรมโอ๊ควูด โฮเตล แอนด์ เรสซิเดนซ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสหากรรม ได้จัดประชุมระดมความเห็นหน่วยงานเกี่ยวข้องใน จ.ชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco-Town : Up and Running  ด้วยแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการผลิตที่สะอาด อุตสาหกรรมแบบพึ่งพา โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม และมีนายณัฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนายการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้

สำหรับการจัดประชุมระดมความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อให้ได้รับทราบถึงข้อจำกัดในการขับเคลื่อนเมืองอุตสหกรรมเชิงนิเวศในจังหวัดเป้าหมายโครงการรวม 15 จังหวัด 18 พื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รู้ว่าแต่ละพื้นที่มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร

โดยที่ผ่านมาได้จัดประชุมสัมมนาไปแล้วใน จ.สงขลา ขอนแก่น และชลบุรี ส่วนในวันพรุ่งนี้จะจัดสัมมนาระดมความเห็นหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่ชุมชนโดยรอบพื้นที่อุตสหากรรม ไออาร์พีซี  จ.ระยอง 

นายณัฐพงษ์  จุลาเกตุโพธิชัย กล่าวว่า “การรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จะทำให้ทราบพื้นฐานและการจัดการบนปัญหาเรื่องทรัพยากรที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัดเพื่อให้ได้ความชัดเจนจากพื้นที่ต่างๆ แบบตรงไปตรงมาที่สุด และหลังจากนี้ยังจะจัดการรับฟังความเห็นผ่านระบบออนไลน์อีก 8 ครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน”

ปัจจุบันหน่วยงานได้มีความพยายามที่จะดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชน และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งโครงการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ผ่านองค์การความร่วมมือแห่งสหประชาชาติ   เพื่อสนับสนุนให้พื้นที่เป้าหมายเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายใต้ตัวชี้วัดในรูปแบบบันได 5 ขั้นคือ ขั้นแรกการสร้างความร่วมมือ ขั้นที่ 2 การส่งเสริมองค์ความรู้ ขั้นที่ 3 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นบันไดขั้นต้นของกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะสามารถจัดการเรื่องของการใช้ทรัพยากร ทั้งน้ำ พลังงาน หรือแม้แต่เรื่องของการจัดการวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์

ขั้นที่ 4 การนำวัสดุเหลือใช้จากอีกที่หนึ่งไปเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานอีกที่หนึ่งหรือชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนต่างๆ ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

และขั้นที่ 5 คือเมืองน่าอยู่ ที่จะต้องมีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม และสิ่งแวดล้อมที่ลดลง

โดยปัจจุบันจังหวัดที่อยู่ในเป้าหมายโครงการที่มีทั้ง ชลบุรี, ระยอง ,ฉะเชิงเทรา ,สระบุรี นครราชสีมา, ขอนแก่น ,สุราษฏรธานี สงขลา ฯลฯ ล้วนมีการพัฒนาโครงการในระดับที่ 3 

ขณะที่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะต้องเกิดจากการบูรณาการร่วมกันในหลายหน่วยงาน ซึ่งเป้าหมายของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม คือการยกระดับโรงงานสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงงาน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับชุมชนที่ยั่งยืนในอนาคต

“ ปัจจุบันความตื่นตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีมากเห็นได้จากการเร่งยกระดับโรงงานและความสนใจในการเข้าร่วมโครงการมีสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร อีกทั้งกิจกรรม CSR ยังช่วยให้ชุมชนและดรงงานอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขและยั่งยืน”

นายณัฐพงษ์  ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาก๊าซเรือนกระจกของไทยประเทศไทย มีกรอบเวลาดำเนินการที่ชัดเจนโดยมีเป้าหมายในอีก 5ปีข้างหน้าที่จะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 1.3 ล้านตัน เนื่องจากหลายหน่วยงานได้มีความพยายามที่จะสนับสนุนให้โรงงานต่างๆ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ลดน้อยลง 

สัมภาษณ์ : นายณัฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนายการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.