Header Ads
เชียงราย - กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ตรวจสอบการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ดอยแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง

 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนฯ บูรณาการ ประสานงานร่วมกับ ศปป.4 กอ.รมน. ,หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลอง , หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สาย, ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป), สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย), และกำนัน ต.แม่สลอกนอก อ.แม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบกรณี ประชาชนร้องเรียนการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ดอยแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. ซึ่งเป็นพื้นที่แปลงปลูกป่าเดิมของกองบัญชาการกองทัพไทย และอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)  โดยมี พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. เป็นประธาน มีรายละเอียดดังนี้

     ได้ร่วมประชุมหารือ ณ ที่ทำการกำนัน ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวงฯ    เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ดอยแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. ผลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลายจำนวน 5 แปลง (รายละเอียดจำนวนไร่ และพิกัด จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

  จนท. ได้เชิญตัวชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมาให้ถ้อยคำ จำนวน 2 ราย และชาวบ้านได้ให้การปฏิเสธว่ามิได้บุกรุกทำลายป่าไม้พื้นที่ดังกล่าว จนท.จึงได้ทำบันทึกถ้อยคำ และจะดำเนินการตรวจสอบหาผู้กระทำผิดตัวจริงมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

       

ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย  รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.