Header Ads
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความพร้อมใน การพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

 


9. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความพร้อมใน การพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และมีพื้นที่ของครัวเรือนที่สมัครใจและพร้อมที่จะ พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา" (๑ หมู่บ้าน/แปลง) โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม ดังนี้๑.๑ ผู้แทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นาโมเดล” ในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 9 คน/ หมู่บ้าน ผู้นำชุมชนของหมู่บ้าน เป้าหมายจำนวน 9 คน/หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบ จำนวน 9 คน เข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์


๑.๒ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ จัดทำทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมาย และรายชื่อครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นาโมเดล” ที่จะเข้ารับการอบรมตามแบบที่ กรมฯ กำหนด และส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน


๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ กำหนดสถานที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมที่ เหมาะสมเพื่อดำเนินการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ จำนวน ๕ วัน ตามความเหมาะสมของ พื้นที่


๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจังหวัด/อำเภอ แจ้งประสานกลุ่มเป้าหมาย ผู้แทน ครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ โคก หนอง นา ผู้นำชุมชนของหมู่บ้านเป้าหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนา ชุมชนที่รับผิดชอบ เข้าร่วมอบรมตามกำหนดการที่สถาบันการพัฒนาชุมชนกำหนด


๔. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จัด ฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ โคก หนอง นา ผู้นำ ชุมชนของหมู่บ้านเป้าหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบ ตามรูปแบบออนไลน์ และ วิธีการที่กำหนด โดยมุ่งเน้นการการปรับกรอบความคิด กระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในการ บริหารจัดการพื้นที่ตนเองได้


๕. มอบภารกิจให้ผู้แทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ โคก หนอง นา ไปขับเคลื่อนการ พัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง


กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นาโมเดล” ปี ๒๕๖๕ จำนวน 9 คน/หมู่บ้าน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓,๓๐๘ คน/หมู่บ้าน ผู้นำชุมชนของหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 9 คน/หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่รับผิดชอบ จำนวน 9 คน งบประมาณ จำนวน ๑๔,๖๙๖,500 บาท ตามทะเบียนจัดสรร หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ/ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน พื้นที่ดำเนินการ


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ/ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน


ทีมงาน 13สยามไทย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.