Header Ads

 


รมต.เกษตรฯ เฉลิมชัย ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำคลองตะกั่วป่า เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องน้ำหลากและการขาดแคลนน้ำ


    ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางกันตวรรณ ตันเถียร(กุลจรรยาวิวัฒน์) ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพังงา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชลประทานจังหวัดพังงา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา อ.กะปง จ.พังงา ซึ่งมีโครงการชลประทานที่มีอยู่ในจังหวัดพังงา ทั้งหมด 166 โครงการ มีพื้นที่รับประโยชน์ 60,960 ไร่ เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก 151 โครงการ 22,000 ไร่ โครงการพระราชดำริ 10 โครงการ ในพื้นที่ชลประทาน 9,160 ไร่  โครงการชลประทานขนาดกลาง ในพื้นที่ชลประทาน 29,800 ไร่ ฝายทดน้ำ 5 แห่ง โดยในพื้นที่จังหวัดพังงาไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำที่จะใช้ในการบริหารจัดการน้ำ ส่งผลให้เกิดน้ำหลาก ลุ่มน้ำคลองตะกั่วป่า และลุ่มน้ำคลองพังงา อีกทั้งยังส่งผลให้ขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนธันวาคม ถึงมีนาคมด้วย

       สำหรับความก้าวหน้าในการพัฒนาลุ่มน้ำคลองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า อ.กะปง จ.พังงา กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน ได้ศึกษาความเหมาสมของอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม จำนวน 8 โครงการ และอาคารอัดน้ำที่อยู่ระหว่างการศึกษา จำนวน 4 โครงการ

       นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าโครงการฝายคลองท่านา หากแล้วเสร็จจะสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตร (สวนปาล์มน้ำมัน) 250 ไร่ และลดปัญหาการกัดเซาะในฤดูน้ำหลาก และโครงการฝายคลองสวนพลูพร้อมระบบส่งน้ำ ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมงาน คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ภายในเดือนมกราคม 2565 หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ให้ราษฎรหมู่ที่ 4 และ 9 จำนวน 600 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 300 ไร่

       อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้เตรียมโครงการที่จะเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2566 ของจังหวัดพังงา ได้แก่ 1) โครงการฝายบ้านกะปง หมู่ที่ 2 ต.กะปง อ.กะปง เพื่อลดการพังทลายเสียหายของตลิ่งบริเวณลำคลองกะปง และดักตะกอนในลำน้ำในฤดูน้ำหลาก และเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำในช่วงฤดูแล้ง และสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูก 150 ไร่ 2) โครงการฝายดักตะกอนคลองบางม่วง (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 1 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า เพื่อลดการพังทลายเสียหายของตลิ่งบริเวณลำคลองกะปง และดักตะกอนในลำน้ำในฤดูน้ำหลาก และเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำในช่วงฤดูแล้ง และสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูก 150 ไร่ 3) โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ และปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายแยกขวา ฝายคลองทับยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 1 ต.เหล่ อ.กะปง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคให้ราษฎรหมู่ที่ 1,2,3,4 และ 5 จำนวน 650 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,500 ไร่ และ 4) โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ และปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายแยกขวา ฝายคลองทับยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 1 ต.เหล่ อ.กะปง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคให้ราษฎรหมู่ที่ 1,2,3,4 และ 5 จำนวน 650 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,500 ไร่

 

 

 

 "กระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกร งบประมาณที่กระทรวงเกษตรฯ จัดสรรมา จะต้องสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งในวันนี้พูดได้เต็มปากว่าวันที่รับปากว่าจะทำให้พี่น้องชาวพังงาเราทำได้จริง และสำหรับโครงการต่าง ๆ ที่กรมชลประทานนำเสนอในปีงบประมาณ 66 ยืนยันว่าได้ดำเนินตามแผน และบรรจุเข้างบประมาณเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการที่ขอเร่งด่วน ที่จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ได้ ได้มอบหมายให้กรมชลประทานพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโดยเร่งด่วน สำหรับในส่วนของสหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า ที่เสนอขอก่อสร้างอาคารโครงคลุมรวบรวมผลผลิตในการเกษตรได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหางบประมาณเพื่อมาสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างคุ้มค่าที่สุด" ดร.เฉลิมชัย กล่าว

 

อโนทัย​ งานดี/พังงา​_081-0836530​


ขับเคลื่อนโดย Blogger.