Header Ads
แพร่คิกออฟ ลดฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาผู้ว่าฯมั่นใจผ่านเกณฑ์ลดลง 30 เปอร์เซนต์

แพร่คิกออฟ ประชาสัมพันธ์ยับยั้งปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ให้ปริมาณฝุ่นละอองขนลดลง 30 เปอร์เซ็นต์ ผู้ว่าฯแพร่ มั่นใจได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนจนผ่านเกณฑ์ที่ กระทรวงทรัพย์กำหนด

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564   นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ฝุ่นละออง PM 2.5     (Kick off) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565ณ บริเวณสนามฟุตบอล สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่    มีนายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13(แพร่) นายจีระ  ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่  นายนิพล ปาลิน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่  หัวหน้าส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิด

         นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  กล่าวว่า      จังหวัดแพร่ เป็น 1 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง มาโดยตลอด จากข้อมูลการตรวจพบจำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน(PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน50ไมโครกรัมต่อลูกบาตรเมตร ดังนี้ปี 2562 เกินค่ามาตรฐานจำนวน 54 วัน  ปี 2563 เกินค่ามาตรฐานจำนวน 77 วัน และปี 2564 เกินค่ามาตรฐานจำนวน 46 วัน  ส่วนการตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดแพร่  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม ในปี 2562 ตรวจพบ 7,136 จุด ในปี 2563 ตรวจพบ 5,169จุด และในปี 2564 ตรวจพบ2,786 จุด     

           แต่เนื่องจากในแต่ละปีมีการเผาในพื้นที่ จ.แพร่อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหามลพิษหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก  สาเหตุเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ การเผาพื้นที่เพื่อทำการเกษตร การเผาป่าเพื่อบุกรุกพื้นที่ทำกิน การเผาริมทาง ตลอดจนการเผาขยะในชุมชน เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงาน  ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนจะทำให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จยับยั้งปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งให้ลดลงได้อย่างยั่งยืน 

             ทั้งนี้ ปี 2565 จังหวัดแพร่ ได้กำหนด 12 เป้าหมายร่วม 35 ตัวชี้วัด เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพในการยับยั้งปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักที่ 3 คือ สิ่งแวดล้อมดี ป่าสมบูรณ์ ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยอีก 2 ตัวชี้วัด ได้แก่   1.ความสำเร็จของการจัดการไฟป่าและการเผาในที่โล่ง(Hotspots)  จำนวนจุดความร้อนลดลงร้อยละ30 จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 3,528 จุด 2. ความสำเร็จในการควบคุมฝุ่นละออง PM 2.5  จำนวนวันที่ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานลดลงร้อยละ 30 จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี และไม่เกินค่ามาตรฐาน 31 วัน

            โดยมีการดำเนินงานเป็น 4 พื้นที่ ประกอบด้วย  พื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทางหลวง และพื้นที่เมือง ชุมชน ตาม  5 มาตรการ ประกอบด้วย ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ การสร้างความตระหนัก การจัดการเชื้อเพลิง ทีมประชารัฐ และการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ ยังดำเนินงานตาม 6 กลไก ได้แก่ กลไกด้านการบริหารจัดการ กลไกด้านการลดปริมาณเชื้อเพลิง กลไกด้านการประชาสัมพันธ์ กลไกด้านทีมประชารัฐ กลไกด้านกฎหมาย กลไกด้านการสร้างความยั่งยืนในการลดปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ให้ได้ 30 เปอร์เซ็นต์ นั้นจะสำเร็จอยู่ที่พี่น้องประชาชนที่จะร่วมแรงร่วมใจในการแก้ปัญหาดังกล่าว

ภาพ/ข่าว

ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่.รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.