Header Ads
กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และแถวรับฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 พลเรือโท ไพศาล มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ประธานในพิธีพร้อมด้วย อดีต ผู้บังคับบัญชา คณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ทหาร กำลังพล ในสังกัด กองเรือยุทธการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 49 รูป พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และแถวรับฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ

โดย พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ส่งสาร วันกองทัพเรือ ประจำปี 2564 มีใจความว่า เพื่อนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพเรือ ที่รักทุกท่าน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ พระราชวังเดิมธนบุรี

กองทัพเรือ จึงได้ถือเอาวันมหามงคลนี้ เป็นวันกองทัพเรือ และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการทหารเรือไทย ตามแบบอริยะประเทศ ส่งผลให้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้า เป็นกองทัพเรือที่ทันสมัย เข้มแข็ง มีเกียรติภูมิเป็นที่ปรากฏ มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพเรือ ได้ทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจน ความมั่นคงของประเทศ และเหนือสิ่งอื่นใด  คือ การเทิดทูนพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพสักการะสูงสุด ของปวงชนชาวไทย การดำเนินงานตามโครงการพระราชดําริ และการสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน อย่างเต็มกำลังความสามารถ 

กองทัพเรือ จะยังคงดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการขับเคลื่อน และพัฒนากองทัพเรือ ให้เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล ที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศแห่งการบริหารจัดการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือที่ได้กำหนดไว้

สำหรับ การดำเนินงานในปีนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กำลังพลทุกนาย จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรัก ความสามัคคี ด้วยความซื่อสัตย์ มีความวิริยะอุตสาหะ จงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าสิ่งอื่น ขอให้กำลังพลทุกนาย มีความเข้มแข็ง ปลอดภัย และดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ ภายใต้ความท้าทายของสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเหมาะสม และขอให้หัวหน้าหน่วยทุกท่าน ได้เอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ตลอดจน ฝึกฝนให้กำลังพลมีขีดความสามารถสูงขึ้น พร้อมกับมีกำลังใจที่เข้มแข็ง และมีจริยธรรมคุณธรรมที่สูงส่ง เพื่อไปสู่เป้าหมายที่สำคัญ ที่กองทัพเรือมีร่วมกัน นั่นคือ เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ

โอกาสที่วันกองทัพเรือ ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดี และความระลึกถึงมายังทุกท่าน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ท่านเคารพนับถือ ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อีกทั้งเดชะพระบารมี แห่งองศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาล พระราชทานพร ให้เพื่อนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจน ครอบครัวของกองทัพเรือทุกคน ประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญของประเทศชาติ และกองทัพเรือ สืบไป

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.