Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกตำบลเป้าหมาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล(แขวง) ปีงบประมาณ 2565

  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สำหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกตำบลเป้าหมาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล(แขวง) ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายดำรง สุลัยหมัด คณะทำงานด้านข้าวและพัฒนาเกษตรกรรมเขตหนองจอก เป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ * การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลตามนโยบายสภาเกษตรกรแห่งชาติที่กำหนดให้ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดละ 1 ตำบล เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในตำบล และเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรในลักษณะของการนำร่องหรือการทำเป็นตัวอย่าง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างน้อย ๖ ด้าน ประกอบด้วย  1.ด้านหนี้สิน 2.ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3.ด้านที่ดินทำกิน 4.ด้านราคาสินค้าเกษตร 5.ด้านสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม 6.ด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกร


** ด้านนายดำรง สุลัยหมัด คณะทำงานด้านข้าวและพัฒนาเกษตรกรรมเขตหนองจอก กล่าวว่า พื้นที่กระทุ่มรายเป็นแขวงที่ใหญ่ที่สุดในเขตหนองจอก โดยประชากรส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก รองลงมาคือด้านปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงไก่ เป็ด โค แพะ และด้านประมง ได้แก่ เลี้ยงปลาดุก และปลานิล ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ยังมีการทำเกษตรแบบผสมผสาน เลี้ยงสัตว์ ประมง ปลูกไม้ผล และปลูกพืชผักสวนครัว ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์บริโภคภายในครัวเรือน และเป็นรายได้เสริม
***นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จะได้นำข้อมูลดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง) ปีงบประมาณ 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนด พร้อมจะได้ประสานหน่วยงานร่วมบูรณาการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเป้าหมายต่อไป


 

---- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายดำรง สุลัยหมัด คณะทำงานด้านข้าวและพัฒนาเกษตรกรรมเขตหนองจอก----

**** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.