Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกตำบลเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล(แขวง) ปีงบประมาณ 2565

 


วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการคัดเลือกตำบลเป้าหมาย การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล(แขวง) ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายเชาวลิต พรมดี ประธานชุมชนแผ่นดินทองวัดลำต้อยติ่ง เป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้

* การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลตามนโยบายสภาเกษตรกรแห่งชาติที่กำหนดให้ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดละ 1 ตำบล เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในตำบล และเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรในลักษณะของการนำร่องหรือการทำเป็นตัวอย่าง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างน้อย ๖ ด้าน ประกอบด้วย  1.ด้านหนี้สิน 2.ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3.ด้านที่ดินทำกิน 4.ด้านราคาสินค้าเกษตร 5.ด้านสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม 6.ด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ด้านนายเชาวลิต พรมดี ประธานชุมชนแผ่นดินทองวัดลำต้อยติ่ง ได้ให้ข้อมูลของแขวงลำต้อยติ่งดังนี้ ประชากรส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก รองลงมาคือ รับจ้าง และค้าขาย ส่วนทางด้านปศุสัตว์และประมง ส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อเป็นรายได้เสริม และบางส่วนก็บริโภคภายในครัวเรือน เช่น โคเนื้อ ไก่ เป็ด แพะ และปลาน้ำจืดที่เลี้ยงในบ่อดิน
**นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จะได้นำข้อมูลดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง) ปีงบประมาณ 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนด พร้อมจะได้ประสานหน่วยงานร่วมบูรณาการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเป้าหมายต่อไป 

---- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายเชาวลิต พรมดี ประธานชุมชนแผ่นดินทองวัดลำต้อยติ่ง----

 *** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

/////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.