Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564


ที่อาคารกัลยาณมิตรอนุสรณ์ โรงเรียนวัดหนองคล้า ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564

โดยนักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ในนามผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง และองค์กรที่สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษาระดับปฐมวัย กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นองค์กรเครือข่าย ที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษารวมถึง การพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ กับโรงเรียนวัดหนองคล้า 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการนำเสนอแผนโครงการตามความจำเป็นในทิศทางการพัฒนาโรงเรียน เพื่อพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานทั้ง  2 หน่วยงาน จากโครงการที่ผ่านมา ได้ผ่านการเห็นชอบจากชุมชนให้สนับสนุน  คือ  ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า  ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ ชุมชนบ้านหนองพังพวย ชุมชนชากกระปอก และชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน ทุกโครงการ ตัวอย่างเช่น  โครงการหนังสือและคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้  โครงการพัฒนาอาคารกัลยาณมิตรอนุสรณ์  โครงการทุนการศึกษา  โครงการสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น
ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.