Header Ads
ชลบุรี - ปตท.คลังภาคตะวันออก มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ให้เด็กเรียนดีในพื้นที่


เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่อาคารสำนักงาน 1 คลังก๊าซเขาบ่อยา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายถิรนันท์ ไกรทองสุข ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีคณะครูเป็นผู้แทนนักเรียน รับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

บริษัท ปตท. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ ในการดูแล และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ  นอกจากการดำเนินธุรกิจแล้ว ปตท. ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนมาโดยตลอด  จึงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้างห้องสมุด สร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ขาดแคลนเช่นเดียวกับการมอบทุนการศึกษา ปตท. ซึ่งมีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540

สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาในปี 2564 นี้ เป็นครั้งที่ 24 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

โดยในปีนี้ ทางคลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมันศรีราชา ได้มอบทุนจำนวนทั้งหมด 98 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษา 350,000 บาท ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทั้ง 8 โรงเรียน  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนนี้ จะช่วยในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้น  รวมถึงตัวเยาวชนให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมอันดีเป็นรากฐานที่ดีในอนาคตต่อไป

สัมภาษณ์ 

1.นายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

2. นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”ขับเคลื่อนโดย Blogger.