Header Ads

 


ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมกองการฝึก กองเรือยุทธการ เพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจ ร่วมแก้ไขปัญหาพร้อมเน้นย้ำตามนโยบาย การเตรียมและดำรงความพร้อมกำลังรบให้ครอบคลุมทุกด้านในระดับที่เหมาะสม กับสถานการณ์และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน


วันที่ 19 ตุลาคม 2564 พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยม กองการฝึก กองเรือยุทธการ โดยมี พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ต่าง ๆ เพื่อจะได้ร่วมแก้ไขปัญหา ให้กองการฝึกกองเรือยุทธการ ได้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นต่อไป

กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยที่มีความสำคัญยิ่ง นอกจากจะเป็นแหล่งสร้างนักรบชาวเรือ ให้มีความเชี่ยวชาญ อย่างมืออาชีพ ด้วยการมีครูผู้สอนที่มีความชำนาญ มีองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน แล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญ ในการตรวจสอบและประเมินผลความพร้อมรบของกำลังทางเรือ ในสาขาต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติภารกิจ ทั้งในยามปกติ และเมื่อมีสถานการณ์วิกฤต เป็นกําลังหลักในการสร้างความรู้ และเตรียมความ พร้อมของกําลังทางเรือของกองเรือยุทธการ ปฏิบัติภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสําเร็จ ดังนั้น ความเชี่ยวชาญของ กําลังพล และความมีมาตรฐานของเอกสาร บรรณสาร หลักนิยม และมีอุปกรณ์สําหรับการฝึกที่มีความพร้อม จึงเป็นสิ่งสําคัญ ตามนโยบายของผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ที่ต้องการให้เตรียมและดำรงความพร้อมกำลังรบให้ครอบคลุมทุกด้านในระดับที่เหมาะสม กับสถานการณ์และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยจะต้องทำการฝึกจนเชี่ยวชาญ  และพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  ให้กับกองทัพเรือและประเทศชาติต่อไป


ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.