Header Ads

 


 เชียงราย - นฝ.นศท.มทบ.37 จัดชุดครูฝึก Mobile Team เข้า​พื้นที่​ฝึก ศูนย์​ฝึกย่อยประจำปีการศึกษา 2564นฝ.นศท.มทบ.37 จัดชุดครูฝึก Mobile Team เข้าพื้นที่ฝึกศูนย์ฝึกเวียงป่าเป้า ของ นศท.ชั้นที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สรุปดังนี้


ช่วงเช้า - ตั้งจุดคัดกรอง นศท.ที่เข้ารับการฝึกทั้ง 3 ชั้นปี, แบ่งกลุ่ม รวมแถวเคารพธงชาติ ตรวจสอบยอด และฟังคำชี้แจงประจำวัน , ทำการแบ่งกลุ่มฝึก บุคคลท่ามือเปล่า ท่าอยู่​กับที่ แยกพื้นที่ แต่ละชั้นปี ,พักรับประทานอาหาร แยกพื้นที่ส่วนตัว                                                                                                                               ช่วงบ่าย - ตรวจสอบยอด  แบ่งกลุ่ม​ชี้แจงการปฏิบัติ,ทำการแบ่งกลุ่ม​ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ท่าเคลื่อนที่

,รับฟังคำชี้แจงประจำวันและดำเนินกรรมวิธีปล่อยแถว

สถานศึกษาวิชาทหาร​ที่ร่วมปฏิบัติได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วว่าไม่มี นศท. ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

เมื่อเข้าพื้นที่ฝึกผ่านจุดคัดกรองแบ่งการปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 30 นายเว้นระยะห่างโดยการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตลอดการฝึก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล /  จ.เขียงราย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.