ร้อยเอ็ด...รับสมัครเลือกตั้ง นายก อบต.และ ส.อบต วันแรกคักคึกคัก ที่ อบต.รอบเมืองมีผู้ลงสมัครชิงนายก อบต. 3 ราย 
       เมื่อช่วงเช้าวันนี้  (วันที่  11  ตุลาคม  2564)  ที่สถานที่รับสมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองมีผู้แจ้งความประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองบรรยากาศการรับสมัครในวันแรกเต็มไปด้วยความคึกคัก  สำหรับการรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้กำหนดขึ้นในระหว่างที่  11 ตุลาคม   – 15  ตุลาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีนายพงษ์พันธ์  วงษ์อามาตย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และคณะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้การดูแลในการรับสมัคร  พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองร่วมสังเกตการณ์  

    ในเวลา 08.30 น. เริ่มเปิดรับสมัครมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มีผู้ลงสมัคร  จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย ผู้สมัครหมายเลข 1  นางฉวีวรรณ  อารีเอื้อ 

 ผู้สมัครหมายเลข 2  นางจิราพร  เกษมทรัพย์  ผู้สมัครหมายเลข 3  นางพรพิศ  สุพานิช  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองได้แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 20 เขต ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองได้กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

    ทั้งนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สามารถกระทำได้เฉพาะสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเท่านั้น

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.