ระยอง-วัดทับมา ต่อยอดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะครบวงจร นำเศษอาหาร เลี้ยงไส้เดือนนำปุ๋ยจากมูลไส้เดือนไปใช้ประโยชน์ในวัดและประชาชนในพื้นที่ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดทับมา เจ้าคณะตำบลทับมา อ.เมืองระยอง กล่าวว่า วัดทับมา ได้ลงนาม MOU กับเทศบาลตำบลทับมา และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการจัดพื้นที่สีเขียวในบริเวณวัดทับมา โดยตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดขยะครบวงจร กระบวนการแบบโรเสสขึ้น ซึ่งทางวัดได้เล็งเห็นประโยชน์ของการเลี้ยงไส้เดือน เนื่องจากที่วัดมีต้นไม้ปลูกอยู่จำนวนมาก จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ในต้นไม้ จึงได้มีต่อยอดการจัดการขยะโดยการเลี้ยงไส้เดือนขึ้นผลักดันโดยเทศบาลตำบลทับมาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานของประชาชนในการจัดการขยะ ซึ่งทางวัดได้มีการนำปุ๋ยมูลไส้เดือนใส่ไปต้นไม้ และปุ๋ยที่เหลือจากการใช้ในวัดให้ประชาชนนำไปใช้สำหรับพืชผักสวนครัว ต้นไม้ ซึ่งหากประชาชนสนใจที่จะเลี้ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มีรายได้ สามารถที่จะมาเรียนรู้หรือศึกษาดูงานได้

ปัจจุบันทางวัดได้นำปุ๋ยจากมูลไส้เดือนไปใส่ต้นไม้ภายในวัดให้งอกงาม และนำไส้เดือนไปปล่อยโคนต้นไม้ด้วย เพื่อให้มีปุ๋ยอินทรีย์ในดิน นอกจากนี้ขยะอื่นๆ ในวัดจะไม่มีการเผา ทั้งพวกเศษไม้และกิ่งไม้จะนำไปย่อยเป็นปุ๋ยหมัก พวกเศษอาหาร จะนำไปผสมกับต้นกล้วยสับเป็นชิ้นๆ ผสมกับมูลโคนำมาเลี้ยงเป็นอาหารไส้เดือน ซึ่งเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยย่อยสลายขยะที่มีอยู่ในวัดให้น้อยลง รวมทั้งเพื่อลดปริมาณขยะในสังคม และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัดอีกด้วย.


ขับเคลื่อนโดย Blogger.