ร้อยเอ็ด....ธนุ  วงษ์จินดา รองเลขา สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการถอดบทเรียน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning  ร่วมกับภาคีเครือข่าย  ณ  โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย    เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2564  เวลา 09.00 น.  ดร.ธนุ  วงษ์จินดา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการถอดบทเรียน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning  ร่วมกับภาคีเครือข่าย  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.ครรชิต  วรรณชา  ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ดร.อดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายสุภาพ  วงษามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2   นายธนกฤต  ศิริภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

  ดร.อดุลศักดิ์  บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กล่าวว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ตระหนักในการพัฒนาศักยภาพของเรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จึงได้ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดทุกแห่ง จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามความต้องการและบริบทของโรงเรียน จากการนิเทศ ติดตามพบว่า โรงเรียนทุกแห่งได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรมการเรียนรู้ Active  Learning ที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย"นาฎมวยไทย" โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยเป็นนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เป็นนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สามารถนำไปเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้างได้ 

 กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย  การบรรยายพิเศษ การเสวนาทางวิชาการเรื่อง  การถอดบทเรียน  การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning  ร่วมกับภาคีเครือข่าย  การเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ Best Practice   พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning  ร่วมกับภาคีเครือข่าย  และมอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่นอีกด้วย

///////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.