Header Ads
ชลบุรี - กทท.เปิดเวทีรับฟังความข้อคิดเห็น ก่อนสำรวจโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุม HALL OF FAME โรงแรม ฮาร์ดร็อค พัทยา ถนนพัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีนายวุฒิศักดิ์  สิงหเดโช  นายอำเภอบางละมุง  เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  ผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ร่วมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความข้อคิดเห็น ก่อนการสำรวจโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง  หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เรือเอกกานต์  กล่าวว่า  การเปิดเวทีรับฟังความข้อคิดเห็น ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแผนการสำรวจและรับฟังข้อคิดเห็น ก่อนการสำรวจ โครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำ ด้วยแบบจำลอง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ให้แก่กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนการสำรวจทางทะเล ก่อนการสำรวจ พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อแนวทางทางการวางแผนการสำรวจทางทะเลเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง ซึ่งจะนำไปพิจารณาประกอบปรับปรุงแผนงานให้มีความสมบูรณ์ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป

“ปัจจุบันโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 อยู่ระหว่าง การดำเนินการเพื่อขยายขีดความสามารถและศักยภาพในการส่งออก ของประเทศไทยให้มากขึ้น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 และเพื่อ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฯ จึงมีแผนศึกษาการทับถมของตะกอนและการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มเติมอ่าวบางละมุง นาเกลือ  และหาดพัทยา เพื่อการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในอนาคต  จากการก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 พร้อมกำหนดมาตรการ  แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ต่อไป”

เรือเอกกานต์  กล่าวอีกว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง  ท่าเรือแหลมฉบัง  การท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการศึกษาการทับถมของตะกอนและการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มเติมอ่าวบางละมุง นาเกลือ และหาดพัทยา ซึ่งขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนการสำรวจทางทะเล ก่อนการสำรวจต่อไป  

สัมภาษณ์ : เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.