เขตสุขภาพที่ 3 Kick Off ฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี พร้อมกัน ทั่วประเทศ “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”


วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยหลังเป็นประธาน “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ว่า จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับนักเรียน นักศึกษา ทุกสังกัด อายุ 12-18 ปี ที่ศึกษาอยู่หรือเทียบเท่า เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับมาตรการสำคัญในป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา นอกจากการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนแล้ว ขอเน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ ให้ถือแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน Sandbox Safety Zone in School เป็นมาตรการหลัก เช่น การประเมินเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนผ่าน Thai Stop COVID Plus, การประเมินความเสี่ยงผ่านแอพพลิเคชั่น Thai Save Thai, การปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม, การตรวจ Antigen Test Kit และการเตรียมแผนเผชิญเหตุ เป็นต้น สำหรับวันนี้ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทางการศึกษา และสาธารณสุข โดยจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการพร้อมกับส่วนกลาง ซึ่งจัด ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ถ่ายทอดสัญญาณผ่านทาง OBEC Channel พร้อมกันทั่วประเทศ

ทางด้าน แพทย์หญิงศรินนา  แสงอรุณ  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าวว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว จากการรายงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย พบเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น อายุ 6-18 ปี ในประเทศ ติดเชื้อโควิดสะสม จำนวน 129,165 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 15 ราย และข้อมูลของเขตสุขภาพที่ 3 ยังคงพบผู้ติดเชื้อในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 83 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2564) จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงมีการเตรียมความพร้อมการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “วัคซีนโควิด-19” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สำหรับสถานศึกษา เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับเขตสุขภาพที่ 3 ดำเนินการ Kick Off พร้อมกัน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนวัชระวิทยา จังหวัดพิจิตร โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนพระสุธรรมเถระ จังหวัดชัยนาท โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 และจังหวัดนครสวรรค์  โดยจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ให้บริการฉีดวัคซีนในวันนี้ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และถือเป็นโรงเรียนนำร่องในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตสุขภาพที่ 3ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.