Header Ads

 


 จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2564         วันนี้ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2564 โดยมีคณะข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา

          โดยจังหวัดนนทบุรี ได้จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ โดยในรัชสมัยของพระองค์ เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านเมืองของเราที่สร้างความ เจริญก้าวหน้า ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ สำหรับพระราชกรณียกิจสำคัญที่นับว่าเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งยิ่งใหญ่ คือ การเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปราศจากการเสียเลือดเนื้อ หรือการต่อต้านที่รุนแรง โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมาย และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ จนประสบความสำเร็จได้ในเวลา 30 ปีเศษ ทาสในเมืองไทยก็หมดไป

          นอกจากนี้ ยังมีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัย การปฏิรูประบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ และการสาธารณสุข


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โต

ขับเคลื่อนโดย Blogger.