Header Ads
เมืองปากน้ำโพ ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์


วันที่ (14 ตุลาคม 2564) เวลา 17.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์  โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ฯ  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังนครสวรรค์

ในการนี้ ได้กำหนดให้มีการปล่อยแถวชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  1. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ 2. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์ 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  4. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ 5. สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ 6. ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ 7. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 8. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ 9. เทศบาลนครนครสวรรค์

เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปตามมาตรการของจังหวัด และผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลง จังหวัดนครสวรรค์ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ เพื่อบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อให้การปฏิบัติบังเกิดผลอย่างชัดเจน และมีผลช่วยให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.