Header Ads
เมืองปากน้ำโพ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเพิ่มความครอบคลุมให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง


วันนี้ ( 14 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนายจักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ฯ  ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

สำหรับจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลวัดไทรย์ ตำบลปากน้ำโพ ตำบลนครสวรรค์ตก และประชาชนทุกเพศ ทุกกลุ่มวัย ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน กำหนดเป้าหมายทั้งหมด 30,000 คน เป็นระยะเวลา 10 วันๆละ 3,000 คน โดยกำหนดให้บริการเข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 23 ตุลาคม 2564 และ เข็ม 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนเมื่อฉีดแล้วจะลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น

โดยเปิดให้บริการดังนี้

ฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็ม 1 และ วัคซีนเอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 

ฉีดให้ประชาชนที่พักอาศัย/ค้าขาย/ทำงาน/เรียน/อาชีพอื่นๆ ในพื้นที่เสี่ยงเขต อ.เมืองนครสวรรค์ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป 

วันที่ 14-17 ต.ค. 64  เป็นรอบลงทะเบียนกับ อสม. 

และวันที่ 18-23 ต.ค. 64  เป็นประชาชน  walk in  (เข้าไปขอรับการฉีดได้เลยไม่ต้องรอลงทะเบียน)

จังหวัดนครสวรรค์ มีความมุ่งมั่นในการนำพา พี่น้องประชาชนเปิดจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 1 มกราคม 2565 และเปิดเรียน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยมีเป้าหมายลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่เกิน 30 รายต่อวัน ซึ่งได้มีการกำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติไว้หลายด้าน อาทิเช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ,การตักเตือน ,การบังคับใช้กฎหมาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 กรณีร้านค้า บริษัท ที่ฝ่าฝืนจะดำเนินการจับกุมตามกฎหมาย ,ด้านตลาด  เจ้าของตลาดสำรวจข้อมูล ของผู้ค้าขายในตลาด และสถานที่พักพ่อค้า-แม่ค้าภาพ/ข่าว ต้อย​  รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.