Header Ads

 


 ชุมพร - โครงการมหกรรมสตรีไทยร่วมสืบสารอนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทยใส่ผ้าไทยเป็นวิถีชีวิต      การจัดมหกรรมสตรีไทยร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย  ใส่ผ้าไทยเป็นวิถีชีวิต  วันที่  19 - 20 ตุลาคม  2564  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งกายผ้าไทย  งานจัด 2 วัน  2 รุ่น  วันละรุ่น

   วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น  นางสาวประดับ  ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานการจัดมหกรรมสตรีไทยร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย  ใส่ผ้าไทยเป็นวิถีชีวิต  อำเภอเมืองอยู่รุ่นที่  1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  20  คน 1. นางศรีนวล  อ่วมอ่อน  ต.บางหมาก 2. นางวิยดา  เห้งสีป้อง  ต.ทุ่งคา 3. นางนกมล  ฉั่วอรุณ ต.นาทุ่ง 4. นางวิไลลักษณ์ เฟื่องศิลา  ต.ปากน้ำ 5. นางธนพร กรดหนู  ต.ท่ายาง 6. ฉันทิษา.  เสรีกำธร  เทศบาล 7. สุพรรนี. ตรีพันธุ์  เทศบาล 8. สุณี.  แซ่เลี้ยว  เทศบาล 9. วัชรี.  เพชรเจริญ  เทศบาล 10. นางสำราญ แดงแสงเทียน   ต. ปากนำ้ 11.นางสุภาณี  พุทธซ้อน ต.หาดพันไกร 12.นางมณีรัตน์  สุขงาม   นาชะอัง 13. นส.จีรนันท์  โตรีคี ต.วังไผ่ 14. นาง จุรีย์ เพ็ชรสมบูรณ์ ตำบล ขุนกระทิง 15. นางสุวัจฉรัตน์  สมศักดิ์  ตำบลปากน้ำชุมพร16.น.ส.จิราภรณ์  พรมมา  ต.วังไผ่ 17.น.ส.นฐกร  อินทะเสม  ต.นาทุ่ง 18.นางสุภาวดี  นนทรี  ต.ตากแดด 19.นางสุขปรีนัญ  อารีราษฎร์  ต.บางลึก 20. นางชุลี   บรรเทิง  ต.วังไผ่  ณ ห้องพุทธรักษาโรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

        นางทิพรัตน์ บัวสุวรรณ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนบทบาทสตรี  จังหวัดชุมพร  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร รองประธานคณะกรรมการสตรีภาค (กพสภ.) ภาคใต้  กล่าวว่า   คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนกองทุนบทบาทสตรี  จังหวัดชุมพร    มีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม  ทุกเทคนิค สามารถไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ จึงได้จัดทำโครงการมหกรรมสตรีไทยร่วมสืบสารอนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทยใส่ผ้าไทยเป็นวิถีชีวิต และการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดชุมพร ขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร โดยขอรับเงินสนับสนุนโครงการ จากสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชุมพร ประเภทเงินอุดหนุน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์และเผยแพร่ พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาด้าน การออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอ 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำสตรี เพื่อให้เกิดความสามัคคี และดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลถึงศักยภาพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 4. เพื่อรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน  

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514ขับเคลื่อนโดย Blogger.