Header Ads
 สุโขทัย เร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร จากเหตุอุทกภัยและวาตภัยจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ส่งผลทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและวาตภัยที่เกิดขึ้น 


โดยนายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรเป็นการเร่งด่วน โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สามารถสำรวจได้แล้ว ร้อยละ 99.33 ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรประสบอุทกภัย รวมจำนวน 381,952 ไร่ โดยมีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง จำนวน 81,759 ไร่ แบ่งออกเป็น ข้าว 72,837 ไร่ พืชไร่พืชผัก 8,478 ไร่ และไม้ผล ไม้ยืนต้น  442 ไร่ ส่วนพื้นที่การเกษตรที่ประสบวาตภัย มีจำนวน 98.50 ไร่ 


ด้านนางฉลวย ประภาสร ชาวนาอำเภอเมืองสุโขทัย กล่าวว่า ได้เช่าที่นาปลูกข้าว ถูกน้ำท่วมเสียหาย จำนวน 15 ไร่ 2 งาน ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงขอให้รัฐบาล และหน่วยงาน ได้รีบให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนด้วย


สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ได้สนับสนุนกล้าผักสวนครัว เมล็ดพันธ์ผัก พันธ์ไม้ผล เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.