Header Ads

 


กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2565

 

 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เป็นประธานในการประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และประธานที่ประชุมได้ดำเนินการตามวาระการประชุมประกอบด้วย วาระเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร 

2. ร่างโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในระดับตำบล (แขวง) และพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง) ปี 2565

4. เสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่จิตอาสาด้าน SMEs

5. การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาขับเคลื่อนงาน

6. การเสริมสร้างช่องทางการตลาดให้เกษตรกร
* นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ กล่าวว่า จากการประชุมครั้งนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันนำเสนอความคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม เพื่อจะนำไปประกอบการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างประโยชน์สำหรับเกษตรกรกรุงเทพฯ ในอนาคตต่อไป 

** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

///////////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.