Header Ads

 


ยโสธร Kick off ปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ต้านภัยโควิด-19


วันที่ 14 กันยายน  2564 เวลา 13.30 น.  นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธาน กิจกรรม “Kick off สมุนไพรอินทรีย์ 1 แสนต้น เพื่อคนยโสธร ต้านภัยโควิด-19” ตาม โครงการพลิกฟื้นพืชสมุนไพรอินทรีย์ 1 แสนต้น เพื่อคนยโสธร ต้านภัยโควิด-19  โดยได้มอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแก่ผู้นำชุมชน พร้อมร่วมปลูกต้นฟ้าทะลายโจร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่  ผู้นำชุมชน ประชาชน และสื่อมวลชน  ร่วมกิจกรรม ณ กิจกรรมคลีนิกเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19  จังหวัดยโสธรจึงส่งเสริมให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไป มีความรู้และทักษะในการปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ รักษาโรคขั้นต้นในครัวเรือน  พร้อมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน และให้ชุมชนมีองค์ความรู้ ในการใช้สมุนไพรอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ซึ่งมีเป้าหมายกระจายต้นกล้าพืชสมุนไพรอินทรีย์ เช่น ต้นฟ้าทะลายโจร ขมิ้นขาว ไพลดำ เป็นต้น  สู่ครัวเรือนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ  78  ตำบล 885 หมู่บ้าน ให้ได้จำนวน 100,000 ต้น ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565   โดยให้หน่วยงานดำเนินการขยายพันธุ์ต้นกล้าสมุนไพรอินทรีย์สู่ชุมชน  ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ ศพก.และ ศูนย์เครือข่าย ทุกอำเภอ  จำนวน 30,000 ต้น  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร (พืชสวน) จำนวน 20,000 ต้น สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร จำนวน 20,000 ต้น  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร จำนวน 13,000 ต้น  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร จำนวน 10,000 ต้น ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร จำนวน 7,000 ต้น  รวมทั้งสิ้น 100,000 ต้นกล้า โดยให้ที่ว่าการอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ดำเนินการกระจายต้นกล้าสมุนไพรอินทรีย์และพร้อมทั้งให้องค์ความรู้ในการปลูกแก่ประชาชน รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้สมุนไพรอินทรีย์อย่างถูกวิธี โดยผ่าน รพ.สต. หรือ อสม. สู่ชุมชน และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์และการใช้สมุนไพรอินทรีย์อย่างถูกวิธีผ่านสื่อช่องทางต่างๆ สู่ประชาชนต่อไป ภาพ/ข่าว โดยวีรพล บุญเดช

ขับเคลื่อนโดย Blogger.