Header Ads
 ทีม FC ประมงปราจีนบุรี:จัดพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในวันประมงแห่งชาติและวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 95 ปี (21กันยายน 2564)   วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

   นายธีรพงศ์ ไกรนรา ประมงจังหวัดปราจีนบุรี นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี นายนคร ประยงค์ขำ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างนฤบดินทรจินดา นายปิติพร นิลพัฒน์ หก.บริหารจัดการด้านการประมง  นายปณิธาน นิยมสิทธิ์ หก.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง นางสาวฐิตารีย์ เลิศบุญวงศ์ ประมงอำเภอศรีมหาโพธิ นางจีระนันท์ อุไรประสิทธิ ประมงอำเภอเมือง นางสาวจุรีรัตน์ สงนุ้ย ประมงอำเภอกบินทร์บุรี นางกิตติมา คำภีร์ ประมงอำเภอประจันตคาม และบุคลากรกรมประมง ในนาม Fisheries Co-ordinator:FC ร่วมจัดพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในวันประมงแห่งชาติและวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 95 ปี

   โดยมี Community (อ.บ้านสร้าง อ.ประจันตคาม อบจ.ปราจีนบุรี อบต.บางยาง อบต.บางพลวง อบต.บุฝ้าย และชุมชนประมง ม.8 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี) ร่วมรับพันธุ์สัตว์น้ำ มีชาวประมง (Fishermen) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(Farmer) และประชาชนในพื้นที่ข้างต้นร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวม 500,000 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลาสวาย ปลาตะเพียนขาว และปลากระแห 

    จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 5 จุด ดังนี้ 

    จุดที่  1 แม่น้ำปราจีนบุรี หน้าวัดอินทราราม หมู่ที่ 5 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ชนิดสัตว์น้ำ ที่ปล่อย ได้แก่ ปลาสวาย,ปลาตะเพียนขาว,ปลากระแห จำนวนทั้งหมด 350,000 ตัว  โดยได้รับเกียรติจากนายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอบ้านสร้าง  เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ นายชัยชนะ นวลสุวรรณ์ นายกบริหารส่วนตำบลบางยาง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ นายจำรัส ง้อบุตร สมาขิกสภาเกษตรกรปราจีนบุรี  จิตอาสา อาสาสมัครกิจการพลเรือน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

   จุดที่ 2 ท่าน้ำบ้านท่าช้าง ม.8 ต.บางยาง จำนวน 30,000 ตัว โดยมีนายชัยชนะ นวลสุวรรณ์ นายก องค์การยริหารส่วนตำบลบางยาง นายจำรัส ง้อบุตร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี และทีมงาน อบต. ร่วมปล่อย 

    จุดที่ 3 คลองบางพลวง (บริเวณประตูระบายน้ำบางพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ชนิดสัตว์น้ำ ที่ปล่อย ได้แก่ ปลาสวาย,ปลาตะเพียนขาว,ปลากระแห จำนวน 50,000 ตัว

    จุดที่ 4 คลองตะคร้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ชนิดสัตว์น้ำที่ปล่อยได้แก่ ปลาสวาย,ปลาตะเพียนขาว,ปลากระแห จำนวนทั้งหมด 50,000 ตัว 

    จุดที่ 5 สระน้ำสาธารณะ หมู่บ้านหินเทิน หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายนิรัน บัวจู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน พร้อมด้วยทีม ชปพ. ประมง ชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในครั้งนี้ ชนิดสัตว์น้ำที่ปล่อยได้แก่ ปลาสวาย,ปลาตะเพียนขาว,ปลากระแห จำนวนทั้งหมด 20,000 ตัว

   กิจกรรมทั้งหมดดำเนินการภายใต้ FC2FFCC Model ส่งผลให้กิจกรรมด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้รับผลกระทบทางบวก เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สามารถกระจายสินค้าประมงทั้งในรูปวัตถุดิบและสินค้าแปรรูปเกือบทั่วประเทศ รวมทั้งประเทศใกล้เคียง/// ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 0878789225
ขับเคลื่อนโดย Blogger.