Header Ads
ชลบุรี -ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน สาหรับเยาวชนในชุมชนรอบ


   เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้นำชุมชนและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้

ซึ่งโครงการนี้คณะอนุกรรมการฯ เล็งเห็นว่า ความสาคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มี ความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิด โอกาสให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสาเร็จระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเยาวชนที่ขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาฯ ต้องเป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี

โดยมีวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาสาหรับเป็นค่าเล่าเรียนให้กับผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการฯ สาหรับการดำเนินโครงการมอบเงินสนับสนุน ทุนการศึกษาฯ เร่ิมต้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 นั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรมอบเงิน สนับสนุนให้เยาวชน ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย

โดยท่าเรือแหลมฉบังสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสาหรับเยาวชน ในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2564 (ปัจจุบัน) มีเยาวชนที่ได้รับทุน จำนวน 108 คน เยาวชนที่สำเร็จการศึกษา จานวน 26 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,858,131.25 บาทภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.