Header Ads
 นครนายก - พิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ศูนย์พระเทพฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมพ.อ.อภิชาติ มีอัญญากร หัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน.จังหวัดนครนายก รับมอบเมล็ดพันธ์พระราชทาน วางบนพานตรงหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ 


จากนั้น พัฒนาการอำเภอเมืองนครนายก,พัฒนาการอำเภอบ้านนา,พัฒนาการอำเภอองครักษ์,พัฒนาการอำเภอปาพลี, รับมอบเมล็ดพันธ์พระราชทานตรงหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นอันเสร็จพิธี


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานเมล็ดพันธุ์ให้กับ กอ.รมน. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในการให้ความรู้แก่เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป ในเรื่องการเพาะปลูกการดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ใช้ในยามประสบภัยพิบัติ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผอ.กอ.รมน.ได้อนุมัติแนวทางปฏิบัติ ให้กอ.รมน.จังหวัดทุกจังหวัด บูรนาการปฏิบัติกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธ์พระราชทาน ให้กับเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายจากเมล็ดพันธุ์พรราชทานตำบลละ 1 ราย ทั่วประเทศ เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารอีกด้วย


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.