Header Ads
 กอ.รมน.จังหวัด​ ปราจีนบุรีเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 เมื่อ9 ก.ย.64​  พ.อ.สุรวิชญ์​  แดงจันทร์    รอง ผอ.รมน.จังหวัด ปราจีนบุรี รอง​ ผบ.มทบ.12​  เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 67 ชุด โดยมี​ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี​ และผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรฯ ให้มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้เพาะปลูกและสามารถขยายพันธุ์ต่อได้ด้วยตนเอง และสามารถดำรงชีพด้วยตนเองตามแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง​  จ.ปราจีนบุรี ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.