Header Ads




 เทศบาลตำบลบางเมือง แจกชุดป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนนฤมลศิริ เขตเทศบาลตำบลบางเมือง



   

นาวาเอก อนุศักดิ์  นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง  พร้อมด้วย นายเลิศชาย  ยั่งยืน เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายอิทธิชัย  ชูเรณู ปลัดเทศบาลตำบลบางเมือง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมือง ลงพื้นที่ ชุมชนนฤมลศิริ เขตเทศบาลตำบลบางเมือง เพื่อแจกชุดป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ชุมชนโดยมีนางสาวธนพร อ่วมกระโทก ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางเมือง  ตลอดถึงคณะกรรมการชุมชนนฤมลศิริ ร่วมรับมอบในครั้งนี้ก่อนที่จะส่งต่อไปให้กับประชาชนภายในชุมชนต่อไป ซึ่งภายในชุดป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 3 ชั้น 1 กล่อง (50 ชิ้น)  เจลแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร 1 ขวด และแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร 1 แกลอน 

     นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เร่งแจกชุดป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่พี่น้องประชาชนให้ครบ 67 ชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเมือง  



ภาพ/ข่าว

เอกชัย ธนปิยานนท์






ขับเคลื่อนโดย Blogger.