Header Ads
กาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ส่งมอบบ้านโครงการกาชาดห่วงใยสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส พื้นที่อำเภอลาดยาวและอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์


เมื่อเวลา 13.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใยสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสประจำปี 2564 โดยมี นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ณ พื้นที่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และ นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอลาดยาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.ร่วมให้การต้อนรับ

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบบ้านตามโครงการ ฯ จำนวน 2​ ราย ได้แก่ 

1.นางสาวละเอียด สอนสวัสดิ์  บ้านเลขที่ 8/4  หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านไร่  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  โดยได้รับงบประมาณการซ่อมแซมบ้าน  คิดเป็นมูลค่า จำนวนเงิน 50,000 บาท 

2.นางสาวอุไร ดุลมา  บ้านเลขที่ 2/2  หมู่ที่ 13 ตำบลวังม้า  อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับงบประมาณการซ่อมแซมบ้าน คิดเป็นมูลค่า จำนวนเงิน 50,000 บาท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สํานักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอและส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ ผู้ยากไร้ อีกด้วย


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศรทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.