Header Ads
กรมอู่ทหารเรือ ทำพิธีรับส่งหน้าที่เจ้ากรมอู่ท่านใหม่


วันนี้ (29 ก.ย.64) เวลา 13.00 น. ที่กรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้กับ พลเรือตรี วิโรจน์ นิลพงษ์ (อัตราพลเรือโท) ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 

ให้ พลเรือตรี วิโรจน์ นิลพงษ์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 ก่อนออกจากราชการเป็นนายทหารนอกราชการ สัดกัด สป. ใน 1 ต.ค.64 โดยมีคณะนายทหาร ข้าราชการ ในสังกัดเข้าร่วมในพิธี

พลเรือโท วรวัฒน์ สุขชัย กล่าวว่า ขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ราชการจนทำให้งานของทางราชการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงตลอดมา และตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือตรี วิโรจน์ นิลพงษ์ เป็นเจ้ากรมอู่ทหารเรือ นั้น ท่านถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และผ่านตำแหน่งหน้าที่การงานที่สำคัญในระดับต่างๆ มากมาย จึงขอให้กำลังพลทุกนาย สนับสนุนและให้การร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าท่านจะสามารถทำให้ กรมอู่ทหารเรือ เจริญรุ่งเรืองต่อไป

กรมอู่ทหารเรือ มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ดัดแปลง ทดสอบ วิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับเรือ อากาศยาน ยานรบ และอุปกรณ์การช่างที่เกี่ยวข้อง การส่งกำลังพัสดุสายช่าง ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้อง และวิชาการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.