Header Ads
ชลบุรี - นครแหลมฉบัง จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี 2564


ที่ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวันชัย พุ่มเมือง ประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมสมัยสามัญในครั้งนี้ มีระเบียบวาระที่สำคัญคือ

- ญัตติขออนุมัติขยายเวลากันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 มติที่ประชุม อนุมัติ อนุมัติ

- ญัตติขออนุมัติขยายเวลากันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ 29 เมษายน 2563 ) มติที่ประชุม อนุมัติ

- ญัตติขออนุมัติขยายเวลากันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ) มติที่ประชุม อนุมัติ

- ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 มติที่ประชุม

- ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ) มติที่ประชุม อนุมัติ

- ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อใช้ในการดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลในโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ระยะที่ 5 ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ มติที่ประชุม อนุมัติ

- ญัตติขอความเห็นชอบกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุ (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) พร้อมกล่องสำหรับแขวน จำนวน 1 เครื่อง) ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลนครแหลมฉบัง มติที่ประชุม อนุมัติ

- ญัตติขอความเห็นชอบกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุ (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ) จำนวน 2 เครื่อง) ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลนครแหลมฉบัง มติที่ประชุม อนุมัติ

- ญัตติขอความเห็นชอบการสรรหาผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 มติที่ประชุม อนุมัติ

ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.