Header Ads
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมกำลังพลกองเรือยุทธการในพื้นที่หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน


วันที่ 16 ก.ย.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลของกองเรือยุทธการที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ของหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจกำลังพล รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กำลังพลในภาพรวม ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 อ.แหลมงอบ จ.ตราด

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนเป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2502 โดยกองเรือยุทธการจัดเตรียมกำลังทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการในทะเลด้านตะวันออก มีภารกิจที่ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ ประกอบด้วยการป้องกันการรุกล้ำน่านน้ำ , การคุ้มครองเรือประมง , การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางทะเล , การปฏิบัติการทางจิตวิทยา และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติงานของกองทัพเรืออย่างเข้มแข็งด้วยพลังสามัคคีพลังราชนาวี เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจอย่างแท้จริง

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.