Header Ads
 นครนายก  พิธีมอบธงหมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด-19อำเภอเมืองนครนายก จัดพิธีมอบธงหมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด-19 รวม 11ตำบล


ที่หอประชุมอำเภอเมืองนครนายก นายวิชัย บุญมี นายอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธานในพีมอบธงหมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด-19 มีทั้งหมด 31หมู่บ้าน 11 ตำบล


โดยมี จ่าสิบเอกชัยวัฒน์ เอี่ยมละออ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเข้ารวมรับมอบธงหมู่สีฟ้า ปลอดโควิด-19 จำนวนมาก

ตามที่จังหวัดนครนายก ได้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วยคณะทำงานต่างๆจำนวน 6 คณะ ซึ่งคณะทำงานหมู่บ้านสีฟ้า และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ได้ดำเนินการประชุมพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เพื่อให้การดำเนินงานหมู่บ้านสีฟ้า บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจังหวัดนครนายกได้แจ้งให้ทุกอำเภอ ดำเนินการขับเคลื่อนในระดับหมู่บ้าน โดยนำหลักเกณฑ์เป็นเครื่องมือ ในการปรับและเสริมสร้างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบริหารจัดการตนเอง ภายในหมู่บ้าน ให้มีการดำเนินงานมาตรการการเฝ้าระวัง รักษา ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพิจารณาดำเนินการประเมินหมู่บ้านสีฟ้าตามข้อมูลในแบบรายงาน ข้อมุลผู้ติดเชื้อภายในหมู่บ้าน เริ่มประเมินครั้งแรก วันที่ 17 สิงหาคม 2564 และครั้งต่อไปในทุกวันอังคารของสัปดาห์จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2564 ซึ่งจากการประเมินของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในครั้งที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19 จำนวน 34 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 125 หมู่บ้าน

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้ทุกหมู่บ้านมีความตื่นตัว ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ในการบริหารจัดการตนเองภายในหมู่บ้านซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลดลงทางอำเภอเมืองนครนายกจึงได้จัดพิธีมอบธงหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19 ให้แก่หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามลำดับ


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.